Khwabon ki Tabeer Tay se

Tanoor Teer
Takabur Taveez Tarazoo
Tasbih Karna Toba Tauba Karna
Tazoor Chakoor Tangi Tarah Sabzi
Tandor
Taaj Tanhaie
Tarazu Timum
Takhat Tawa
Tasveer Toot Shehtoot
Takhma Bad Haiza
Taberah Tablah Tabar Kulhari
Takbeer kehan Tanba
Thaal Takleef Toraat
Totiya Surmah Tap Tazianah Kora
Taranj Limo Tarab Moli Tashangi Piyas
Teorie Charhana Tarsai Esai
Tazveej Nikah Karn Tabar kulhari Taraaj Loot
Tarshiha Kathayan Aadim Ka Jisam Tabistan Mosam Garma
Teil Aur Arque Nikalne wal Tarkhoon Tukham Kashtan Beej Bona
Taryaak Thaal Trazo Banane Wala
Taraf Taranjbeen Tareeki
Tafshalah Pukhta Masoor Tagrag Aula Tandar
Tarahdogh Lassi Main Tab Dan Batna Sabzi Ka Baichana
Kamon Ka Pora Hona Tatmaaj Tobrah